Βλέπετε μια παλιά εκδήλωση. Η πώληση εισιτηρίων και η υποβολή εργασιών έχουν κλείσει.

12ο Εθνικό Συνέδριο της Επιστημονικής Εταιρείας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2022 - Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2022

Θέματα

Η θεματολογία του Συνεδρίου καλύπτει το ευρύτερο φάσμα της χρηματοοικονομικής μηχανικής και τραπεζικής και συναφών θεμάτων. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα θέματα:

 • Ανάλυση & διαχείριση κινδύνων τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Τραπεζική και χρηματοοικονομική διοίκηση
 • Χρηματοδότηση τουριστικής επιχειρηματικότητας
 • Επενδύσεις και τουριστική ανάπτυξη
 • Διαχείριση ενεργητικού - παθητικού
 • Διαχείριση ρευστότητας
 • Ανάλυση χαρτοφυλακίων τραπεζών
 • Διαχείριση ποιότητας στο τραπεζικό χώρο
 • Η εξέλιξη του τραπεζικού κανονιστικού πλαισίου
 • Το νέο σύμφωνο της Βασιλείας
 • Διεθνής στρατηγική τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Διεθνής χρηματοοικονομική κρίση
 • Εταιρική διακυβέρνηση στον τραπεζικό τομέα
 • Χρηματοδότηση επιχειρηματικών σχεδίων
 • Συγχωνεύσεις & Εξαγορές τραπεζικών ιδρυμάτων
 • Τραπεζικές υπηρεσίες
 • Αγορές χρήματος και κεφαλαίου
 • Εργαλεία εταιρικής χρηματοδότησης
 • Επενδυτικές αποφάσεις υπό το πρίσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών
 • Χρηματοοικονομικά παράγωγα και αποτίμηση παραγώγων
 • Συμπεριφορική χρηματοοικονομική
 • Αγορές ενέργειας και εμπορευμάτων
 • Εταιρική ευθύνη στον τραπεζικό τομέα
 • Πράσινα ομόλογα και πράσινη ανάπτυξη
 • Κριτήρια ESG  και Κοινωνικά Υπεύθυνη Επένδυση